Terugblik Congres Omgevingswet

Congres Omgevingswet –The Next Level-

Centraal stond de vraag:

“Hoe kun je burgerparticipatie vormgeven in toezicht, handhaving en vergunningverlening?”

Deelnemers konden 1 van de 4 handhavingsinstrumenten kiezen:

 • De Landelijke Handhavingsstrategie
 • De tafel van elf
 • The big eight
 • Participatieladder

Vervolgens gingen zij aan de slag om de centrale vraag te beantwoorden aan de hand van het gekozen instrument.

Uit de tafelsessies kwamen verrassende uitkomsten! Onder andere:

 • Communicatie blijft belangrijkste doel in gesprek handhaver en overtreder
 • Laat burgers zelf handhaving vormgeven (dat kan zelfs per dorp/deel van de gemeente: couleur locale)
 • Handhaven en aanspreken op gedrag begint bij wederzijds vertrouwen tussen burger en bestuur
 • Pas op dat je niet botst met juridische grenzen (hoe ga je meer vrijheid regelen in relatie tot de Awb?)
 • Durf ook los te laten bij Toezicht en handhaving: Burgers kunnen elkaar echt zelf wel aanspreken
 • Bestemmingsplan is bindend maar vaststellen plannen kan ook door middel van een “jury-systeem”
 • Wat wil de burger? Pas daar je prioriteitstelling op aan

In de centrale discussie gingen we verder over hoe dit nou toe te passen in je eigen organisatie en ook als er afspraken gemaakt moeten worden met externe partijen (bijvoorbeeld de Omgevingsdiensten). In beide workshops kwamen spraakmakende voorbeelden naar voren uit de organisaties van deelnemers:

 • In Noord Holland noord is een gemeente waar burgers zelf mogen bepalen waar prioriteit handhaving ligt
 • In Lochem wordt bij evenementen en vergunningen vooroverleg gevoerd met omwonenden om van tevoren om problemen en irritaties voor te zijn
 • In Teylingen wordt gebruik gemaakt van mediation en pre-mediation bij vergunningverleningen en bezwaren
 • In de gemeente de Wolden is elke initiatiefnemer verplicht om vooroverleg over plannen te voeren met omwonenden en laat de resultaten van dit vooroverleg bij aanvraag vergunning of initiatief zien

Belangrijkste conclusie uit centrale discussie is het belang van overleg en communicatie in een vroeg stadium bij planvorming. Dit kan dus zowel bij een particulier initiatiefnemer maar ook de betrokken ambtenaar of de gemeente zelf zijn! De elementen uit deze voorbeelden vormen mede de bouwstenen voor “de muur”. Deze muur geeft aan wat belangrijk is en wat het verschil in kwaliteiten is bij burgerparticipatie in Toezichthouden, Vergunningverlening en Handhaving (vooruitlopend) op de nieuwe Omgevingswet. Mentaliteit en een andere houding zijn hierbij onmisbaar!

Wij bedanken alle deelnemers van harte voor hun bijdrage!

Hierover verder praten? Of meer informatie over vaardigheids- en inhoudelijke trainingen?

Neem contact op met één van onze opleidingsmanagers: Marieke van Leeuwen: 06-20218696 m.vanleeuwen@marienburggroep.nl of Harry Ploeg: 06-82868847 h.ploeg@marienburggroep.nl

portret van Jeroen Busse

Voor info neem contact op met:

Jeroen Busse

Projectleider

06-11920119

portret van Willem Rietberg MBA

Voor info neem contact op met:

Willem Rietberg MBA

Adviseur

06-51039240

portret van Matthijs Pool RA

Voor info neem contact op met:

Matthijs Pool RA

Adviseur

06-23369675

portret van Erwin Siebers RA

Voor info neem contact op met:

Erwin Siebers RA

Adviseur

06-27219779