Algemene voorwaarden MBG Accountancy Opleidingen BV

Algemene voorwaarden MBG Accountancy Opleidingen B.V.

Artikel 1 Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen MBG Accountancy Opleidingen B.V., verder te noemen MBG Accountancy Opleidingen en opdrachtgevers betreffende deelname aan of opdracht tot het houden van cursussen, trainingen, coaching, intervisie, het uitoefenen van mediation alsmede andere vormen van opleiding, advisering, congressen c.a., in de ruimste zin van het woord, hierna te noemen ‘opdracht.
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door MBG Accountancy Opleidingen.
 3. De Algemene inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door MBG Accountancy Opleidingen schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 2 Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst met MBG Accountancy Opleidingen komt tot stand door:

 1. ondertekening van het daartoe bestemde inschrijvings- of aanmeldingsformulier door de opdrachtgever of deelnemer namens opdrachtgever;
 2. aanmelding per fax, e-mail of website van MBG Accountancy Opleidingen;
 3. retournering aan MBG Accountancy Opleidingen door opdrachtgever van de voor akkoord getekende offerte;
 4. schriftelijke bevestiging door MBG Accountancy Opleidingen aan de opdrachtgever van diens per e-mail, fax of anderszins verzonden aanmelding of opdracht.

Artikel 3 Annulering of verplaatsing

 1. Indien het voor MBG Accountancy Opleidingen onmogelijk is een activiteit geheel of gedeeltelijk uit te voeren, zulks ter beoordeling door MBG Accountancy Opleidingen, behoudt MBG Accountancy Opleidingen zich het recht voor de activiteit te verplaatsen naar een nader te bepalen datum dan wel te annuleren. Bij situaties van overmacht (zoals noodweer, vertraging in het verkeer of bij het openbaar vervoer, of persoonlijke omstandigheden bij vertegenwoordigers van MBG Accountancy Opleidingen) kan het voorkomen dat MBG Accountancy Opleidingen vlak voor of tijdens een cursusdag deze geheel of gedeeltelijk moet annuleren. Indien de dag om die reden geheel of gedeeltelijk wordt herhaald komen de daarmee gepaard gaande kosten voor een gelijk deel (50/50) voor rekening van MBG Accountancy Opleidingen en van de deelnemers aan de herhaaldag (hoofdelijk omgeslagen).
 2. MBG Accountancy Opleidingen behoudt zich het recht voor om welke reden dan ook de opdracht te annuleren. MBG Accountancy Opleidingen verplicht zich in dat geval inspanningen te plegen voor het bieden van een passend alternatief. De opdrachtgever of deelnemer ontvangt hiervan zo spoedig mogelijk bericht.
 3. Indien MBG Accountancy Opleidingen geen passend alternatief biedt, heeft de opdrachtgever of deelnemer recht op terugbetaling van de kosten.
 4. MBG Accountancy Opleidingen behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen een cursus te annuleren of deelname van een opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het door deze aan MBG Accountancy Opleidingen betaalde bedrag.
 5. Bij annulering door opdrachtgever of deelnemer van deelname aan een cursus, training of andere opleiding geldt de annuleringsregeling. Annuleren is alleen mogelijk: – kosteloos tot 30 werkdagen voorafgaand aan de activiteit waarvoor u zich aanmeldt; – tot 20 werkdagen voorafgaand tegen 50% van het aanmeldingstarief; – binnen 20 werkdagen voorafgaand tegen 100% van het aanmeldingstarief.
 6. Uitzondering ingeval van ernstige situaties, dit ter beoordeling door MBG Accountancy Opleidingen, wordt een bedrag van € 125,- in rekening gebracht voor gemaakte locatiekosten.
 7. Bij annulering door de opdrachtgever van de opdracht 30 dagen of langer voor aanvang van de opdracht, is de opdrachtgever verplicht 80% van de kosten te voldoen.
 8. Bij annulering door de opdrachtgever van de opdracht binnen een periode van 30 dagen voor aanvang van de opdracht, is de opdrachtgever verplicht de overeengekomen kosten geheel te voldoen.
 9. Ingeval de opdrachtgever na aanvang van de opdracht tussentijds annuleert of anderszins de uitvoering van de opdracht niet mogelijk maakt, is de opdrachtgever verplicht de kosten geheel te voldoen.
 10. Verplaatsing van de opdracht op verzoek van de opdrachtgever dan wel verplaatsing van deelname aan een cursus, training of andere opleiding, kan uitsluitend tot 30 dagen voor aanvang van de opdracht, met instemming van MBG Accountancy Opleidingen kosteloos geschieden.

Artikel 4 Vervanging

 1. De opdrachtgever/deelnemer kan in overleg met MBG Accountancy Opleidingen een ander dan de oorspronkelijk aangemelde persoon aan de cursus of training laten deelnemen.
 2. Lid 1 is eveneens van toepassing indien vervanging binnen 24 uur na annulering van de oorspronkelijke deelnemer aan MBG Accountancy Opleidingen wordt medegedeeld.
 3. Vervanging na de start van de cursus of training is niet meer toegestaan. Deze bepaling laat onverlet het recht van MBG Accountancy Opleidingen op grond van artikel 3.
 4. Indien een docent van MBG Accountancy Opleidingen ziek of door welke oorzaak ook verhinderd is een cursus- of trainingsdag te verzorgen dan zet MBG Accountancy Opleidingen een adequate vervanger in. De verplichtingen aan de zijde van de deelnemer of opdrachtgever blijven in dat geval hetzelfde, men kan er geen enkel recht aan ontlenen.
 5. Indien MBG Accountancy Opleidingen geen adequate vervanger kan inzetten, zulks ter oordeel van MBG Accountancy Opleidingen, dan wordt de dag geannuleerd en treedt artikel 3 in werking.

Artikel 5 Prijzen

 1. Prijzen zijn onverbindend tenzij opgenomen in een schriftelijke overeenkomst zoals bedoeld in artikel 2.

Artikel 6 Betaling

 1. MBG Accountancy Opleidingen brengt de door de opdrachtgever verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een factuur. De opdrachtgever dient het verschuldigde bedrag te voldoen binnen 30 dagen na factuurdatum in de overeengekomen valuta, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zonder aftrek, korting of compensatie.

Artikel 7 Administratie- en incassokosten

 1. Bij niet tijdige betaling conform artikel 6 lid 1, zendt MBG Accountancy Opleidingen een betalingsherinnering met nieuwe uiterste betaaldatum. In dat geval is MBG Accountancy Opleidingen bevoegd administratiekosten in rekening te brengen.
 2. Bij achterwege blijven van tijdige betaling is de opdrachtgever het openstaande factuurbedrag verhoogd met administratiekosten en wettelijke rente vanaf 30 dagen na oorspronkelijke factuurdatum, verschuldigd.
 3. Na toepassing van de leden 1 en 2, is MBG Accountancy Opleidingen bevoegd de vordering ter incasso uit handen te geven. In dat geval komen alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten ten laste van de opdrachtgever. Daaronder zijn begrepen de kosten van incassobureaus en de kosten en het loon van deurwaarders, advocaten e.d., ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden.

Artikel 8 Opschorting en uitsluiting

 1. MBG Accountancy Opleidingen is gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten dan wel deelname te weigeren, indien de opdrachtgever niet of niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, zulks onverminderd de bepalingen van artikel 7.

Artikel 9 Auteursrecht

 1. Het auteursrecht op de door MBG Accountancy Opleidingen uitgegeven mailings, brochures, cursusmateriaal en presentaties berust bij MBG Accountancy Opleidingen, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven.
 2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MBG Accountancy Opleidingen zullen door de opdrachtgever geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.
 3. Het auteursrecht op rapporten, voorstellen en andere bescheiden dat voortkomt uit de werkzaamheden van MBG Accountancy Opleidingen, berust uitsluitend bij MBG Accountancy Opleidingen.

Artikel 10 Privacy

 1. Registratie en verwerking van gegevens van deelnemers en opdrachtgevers vindt plaats conform de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens. Door het aangaan van een overeenkomst met MBG Accountancy Opleidingen wordt toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal MBG Accountancy Opleidingen uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten. MBG Accountancy Opleidingen zal de door haar verkregen persoonsgegevens beheren op de wijze die de wet voorschrijft.

Artikel 11 Uitvoering en aansprakelijkheid

 1. MBG Accountancy Opleidingen verplicht zich de gegeven opdracht naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.
 2. MBG Accountancy Opleidingen aanvaardt uitsluitend aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever voor schade ontstaan als gevolg van een direct aan MBG Accountancy Opleidingen toerekenbare tekortkoming bij de uitvoering van de overeengekomen activiteit of door een onrechtmatige daad van MBG Accountancy Opleidingen, doch slechts indien deze door de aansprakelijkheidsverzekering van MBG Accountancy Opleidingen is gedekt en voor zover de verzekeraar tot uitkering overgaat.
 3. In alle andere gevallen aanvaardt MBG Accountancy Opleidingen geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade of kosten van welke aard dan ook.

Artikel 12 Geschillenbeslechting

 1. Partijen zullen bij een opgetreden geschil alvorens de rechter in te schakelen, zich inspannen het geschil in onderling overleg op te lossen, bij voorkeur via mediation. Als onderling overleg of mediation niet tot een oplossing leidt, staat het ieder der partijen vrij het conflict aan de burgerlijke rechter voor te leggen.

Artikel 13 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen MBG Accountancy Opleidingen en een opdrachtgever of deelnemer is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de Kantonrechter, worden onderworpen aan de bevoegde rechter in plaats van vestiging van MBG Accountancy Opleidingen.

Artikel 14 Slotbepaling

 1. Verzoeken van opdrachtgever tot (vervolg)werkzaamheden of opdrachten voortvloeiend uit of verband houdend met een eerder door MBG Accountancy Opleidingen uitgevoerde opdracht, worden in eerste instantie aan MBG Accountancy Opleidingen gericht.
 2. Aanvragen voor het verzorgen van cursussen, trainingen e.d. die een docent of trainer in het kader van zijn werkzaamheden voor MBG Accountancy Opleidingen bereiken, worden naar MBG Accountancy Opleidingen doorgeleid.
 3. Opdrachtgever onderhandelt over zakelijke aangelegenheden uitsluitend met MBG Accountancy Opleidingen.
 4. Andere voorwaarden dan die van MBG Accountancy Opleidingen zijn niet van toepassing.

© 2018